October 21 2020 04:12:47  
Navigácia
Úvod
Články
FAQ
Kontakt
Pozrito.eu
Podporte nás
Slovenčina
MONITOR 9
Literatúra
Natura House
Poddolesa.eu
Hlasovanie
BlueBoard.cz
Info Panel
IP
Literatúra
Zhrnutie teórie literatúry v abecednom poradí
Pre vyhľadanie použite klávesovú skratku Ctrl+F
aforizmus -stručný výrok s vtipnou myšlienkou
anekdota -krátky, vtipný príbeh o vymyslenej alebo skutočnej udalosti s vtipnou pointou
animácia -oživovanie neživých bábok hercami, ktorí ich vodia
animovaný film -je založený na rýchlom striedaní kreslených obrázkov, ktorý vytvára dojem pohybu postavičiek
-animácia - oživenie postáv
archaizmy -slová, ktoré sa prestali používať, lebo ich nahradili novšie slová
-napr. mrazivo = zmrzlina
autorská reč -rozpráva autor
bábková rozprávka -vystupujú v nej bábky
1. maňušky - vodia sa na ruke
2. marionety - vodia sa zhora
3. javajky - vodia sa zdola paličkami
báj (mýtus) -odráža primitívny názor človeka na svet
-vysvetľuje predstavy ľudí o vzniku sveta, človeka, prírodných javov
-vystupujú v nej bohovia, polobohovia a iné nadprirodzené bytosti
-súbor bájí národa sa nazýva mytológia (bájoslovie)
-Ako sa zrodila Zem, Tatranská Kikimora
bájka znaky:
1. vystupujú v nej zvieratá
2. vyslovuje mravné ponaučenie
3. používa humor a satiru (ostrý, útočný, zosmiešňujúci výsmech)
4. využíva alegóriu (inotaj) - nehovorí priamo o ľuďoch, ale skryto, obrazne o zvieratách
5. personifikácia - zvieratá majú ustálené ľudské vlastnosti (pažravý vlk, prešibaná líška...)
6. môže mať formu poézie alebo prózy

-najznámejší bájkari: Ezop, Ivan Andrejevič Krylov, Jean La Fontaine
balada -epický žáner ľudovej slovesnosti

znaky:
1. autor balady je neznámy (ak je ľudová)
2. krátky dej má rýchly spád
3. dej je smutný, pochmúrny a zvyčajne sa končí tragicky
4. často vystupujú nadprirodzené postavy a deje
5. magické čísla (3, 6, 9...)
6. pôvodne sa spievala

-sociálna balada - rieši problémy biedy, osamelosti, vojny, utrpenia ľudí
básnická (rečnícka) otázka -autorova otázka, ktorá si nevyžaduje odpoveď alebo si na ňu autor odpovedá sám
cestopis -dielo zostavené na základe zážitkov z ciest autora, opis cesty
dej -je v epickom diele
-to, čo sa stalo v príbehu, udalosť v rozprávaní
denník -má formu krátkych denných záznamov zoradených v časovom poradí
-zážitky z osobného alebo spoločenského života
detektívka -kompozícia je založená na zločine a pátraní po páchateľovi
-detektív rieši záhadu, tajomstvo s prekvapivým, nepravdepodobným riešením
-vyšetrovateľ sa snaží odovzdať vinníka spravodlivosti
detské populárne piesne -veselé, hravé alebo poučné básne (texty), ktoré boli zhudobnené skladateľom, aby sa mohli spievať
dialektizmy -nárečové slová
dialóg -rozhovor dvoch alebo viacerých osôb
dialogizácia -prozaický alebo básnický text pretvárame na rozhovor (dialóg) dvoch alebo viacerých postáv
divadelná hra -člení sa na dejstvá, obrazy a výstupy
-jednoaktovka - ak má iba jedno dejstvo
-divadelný prepis (adaptácia) - ak vznikne z iného žánru (napr. upraví sa z poviedky)
-premiéra - prvé slávnostné verejné uvedenie hry
-reprízy - ďalšie predstavenia-
divadlo -audio-vizuálne umenie (zrakovo-sluchové), ale kladie dôraz na sluchové vnímanie textu
dobrodružná literatúra -pútavý, dramatický dej, motív dobrodružstva a nebezpečenstva
dobrodružná novela, román -pútavý dej a dramatické situácie
-dobrodružstvo = prekonávanie nebezpečenstva
dráma (dramatické dielo) -prispôsobené pre realizáciu ako:
1. divadlo - audio-vizuálne s dôrazom na sluchové vnímanie textu
2. film - vizuálno-auditívny s dôrazom na zrakové vnímanie
3. televízna hra - dôraz na sluch (text)
4. rozhlasová hra - auditívna (iba sluchová), nemôže použiť obraz dialogická forma - text v dialógoch, chýba rozprávač

-inscenácia - uvedenie dramatického diela na scéne (divadelnej, rozhlasovej, televíznej)

-tvorcovia: herci, režisér, scenárista, zvukári, osvetľovači, kostyméri a iní

-dramatické žánre:
1. tragédia - boj jednotlivca s nepriateľom, v ktorom zahynie
--kompozícia tragédie: expozícia (úvod), kolízia (zauzlenie), kríza (vyvrcholenie), peripetia (obrat), katastrofa (vyvrcholenie)
2. komédia - jej cieľom je vyvolať smiech
3. činohra

členenie:
1. vonkajšie - výstupy, obrazy, dejstvá
2. vnútorné - úvod, zápletka, zauzlenie, vyvrcholenie, rozuzlenie
encyklopédia (náučný slovník) -krátko, stručne, jasne vysvetľuje poznatky
-forma výkladového slovníka
-heslá usporiadané podľa abecedy alebo systematicky
-využíva odborný (náučný) štýl
epická báseň -je to báseň, ktorá má základné znaky rozprávania (dej, príbeh, hrdinov)
epické prvky -príbeh, dej, hlavný hrdina, vedľajšie postavy
epika -má základné znaky rozprávania (dej, príbeh, hrdinov)
epiteton - básnický prívlastok -pripisuje predmetu zvláštnu, nezvyčajnú vlastnosť
-má citové zafarbenie
-napr. so srdcom obrodeným
esej -žáner výkladového slohového postupu
-zaujímavo, príťažlivo, esteticky, ale vecne chce presvedčiť a poučiť čitateľa
-úvaha, ktorá sa zaoberá odbornou (najmä kultúrnou problematikou)
-odborný štýl, ale aj rečnícky a umelecký
-druhy: literárnohistorické, literárnokritické, jazykovedné, prírodovedné atď.
eufemizmus -nepriame pomenovanie nepríjemnej skutočnosti pomocou básnického obrazu, aby sa zmiernil negatívny výraz
(odísť na večnosť, dodýchať)
európska literatúra -súhrn diel európskych autorov
evergreen -staršia populárna pieseň, ktorá osloví poslucháča aj dnes
expresívne slová -citovo zafarbené
1. kladne citovo zafarbené - napr. zdrobneniny (deminutíva)
2. záporne citovo zafarbené - pejoratíva (frajer, nafúkanec, fušer) a vulgarizmy (nadávky)
film -zjednocuje obraz, zvuk, hudbu a slová
-vzniká podľa filmového scenára:

-tvorcovia:
herci, režisér, scenárista, zvukári, osvetľovači, kostyméri, strihači a iní

-druhy filmov
: celovečerný-krátky, hraný-animovaný, dokumentárny, prírodopisný a pod.
filmová rozprávka -rozprávka spracovaná tak, aby ju mohli hrať herci vo filme
filmová výprava technici
osvetľovači
maskéri a kostyméri
kameramani
producent - výber scenára a zabezpečuje finančné prostriedky
režisér - usmerňuje hercov, kameramanov, tvorcov scény
zvukári
strihači
kaskadéri
filmový scenár -dve časti:
1. reč postáv -(dialógy a monológy) postáv
2. scénické poznámky - požiadavky na kameru, zvuky, svetlo, pohyb postáv atď.

1. literárny scenár - dialógy, opisy prostredia a činnosti postáv
2. technický scenár - obsahuje aj pokyny pre kameru a inú filmovú techniku
forma literárneho diela -spôsob, ako autor text napísal
-napr. forma sonetu, povesti, rozprávky atď.
gradácia -stupňovanie (napr. 3-hlavý drak, 6-hlavý drak, 9-hlavý drak)
hádanka -skryto pomenúva predmety, javy na základe ich vonkajších vlastností alebo vnútornej súvislosti
-sú vyjadrené otázkou, na ktorú treba odpovedať
historická poviedka -v popredí sú medziľudské vzťahy alebo iné problémy
-história slúži iba na spestrenie deja
historizmy -slová, ktoré sa prestali používať, lebo zanikol jav, ktorý pomenúvali
-napr. grifeľ - starý nástroj na písanie
hlavný hrdina -sústreďuje sa okolo neho dej
humorné dielo -autor používa humor, vtip, žarty
-vyvoláva smiech
hymna -má charakter oslavy, velebenia, vyjadruje vznešené myšlienky
ja-rozprávanie -autor (rozprávač) sa stotožňuje s hlavnou postavou textu
kolektívny hrdina -hrdinom nie je jednotlivec, ale skupina osôb, postáv
komika -humor v diele

1. situačná komika - vznikne smiešna, humorná situácia
2. charakterová komika - humorne pôsobia vlastnosti a konanie postavy
3. slovná komika - humorný výber, použitie slov, myšlienok
komiks -epický žáner (príbeh), ktorý pozostáva zo série obrázkov
-dialógy sú v slovných bublinách
-vznikol v USA
kompozícia -usporiadanie tematických a jazykovo-štylistických prostriedkov do jedného celku (textu)

1. vnútorná kompozícia - téma, postavy, prostredie
2. vonkajšia kompozícia - strofy, spevy (poézia), kapitoly, diely (próza), výstupy a dejstvá (dráma)
konflikt -rozpor medzi postavami v texte
1. postava1 - postava2
2. postava-spoločnosť
3. postava sama so sebou
legenda -hovorí o svätých, apoštoloch, Panne Márii, Ježišovi atď.
-oslavuje ich vieru, zázraky, utrpenie, mučeníctvo
-u nás: Život sv. Konštantína, Život sv. Metoda, Legenda o svätom Svoradovi a Benediktovi
literárne druhy -lyrika, epika, dráma
literárna postava -osoba, ktorá vystupuje v texte
a. hlavná postava - okolo nej sa sústreďuje dej, rozprávanie
b. vedľajšie postavy - ostatné
literatúra a. v širšom zmysle - všetky slovesné diela (písomnosti)
b. v užšom zmysle - iba umelecké texty

rozdelenie:
1. vecná literatúra - má sprostredkovať informácie, poznatky (vecnosť, presnosť)
a. odborná - veda
b. publicistická - médiá
c. administratívna - úradné písomnosti

2. umelecká literatúra (krásna literatúra, beletria)
-jej úlohou je estetický zážitok čitateľa, používa fikciu autora
a. lyrika
b. epika
c. dráma
literatúra faktu -kladie dôraz na fakty a vedecké údaje, ale používa aj umelecké jazykové prostriedky, aby vyvolala aj estetický čitateľský zážitok, preto patrí k umeleckej literatúre
literatúra pre deti a mládež -diela, ktoré sú zámerne určené detskému príjemcovi
ľudová pieseň -pôvodného autora nepoznáme, zachovávala sa ústnym podaním, je kolektívnym výtvorom ľudu
-obsahom a melódiou vyjadruje city, myšlienky a túžby ľudu

druhy:
1. pracovné piesne - trávnice, pastierske a valašské, banícke
2. zbojnícke - o živote zbojníkov
3. regrútske, vojenské - odvádzanie vojakov na vojnu, život v kasárňach
4. ľúbostné - o láske - vyjadrujú radosť a šťastie, ale aj sklamanie a smútok
5. uspávanky - uspávanie detí, pomalé, smutné, tiché, pokojné
6. obradové - spojené s prírodnými zákonitosťami (napr. príchod jari) a udalosťami v živote človeka (svadba, pohreb, krst)
7. koledy - obradové piesne o Vianociach - narodení Ježiša, pastieroch, anjeloch...
8. žartovné - zmysel pre humor, vtip

-zberatelia - Ján Kollár, Mikuláš Schneider Trnavský, Viliam Figuš Bystrý
ľudová slovesnosť -pôvodného autora nepoznáme, zachovávala sa ústnym podaním, je kolektívnym výtvorom ľudu
-vyjadruje city, myšlienky a túžby ľudu
lyrické prvky -úvahy, duševné stavy, opisy prírody
lyricko-epická báseň -prelínajú sa v nej lyrické aj epické prvky
lyrický hrdina -autor sa stotožňuje s hrdinom básne, ktorým vyjadruje svoje pocity, myšlienky, nálady
lyrika -vyjadruje pocity, myšlienky, nálady autora (nemá dej)

druhy:
1. osobná - osobné problémy a pocity autora
2. spoločenská - všíma si situáciu a problémy v spoločnosti
3. prírodná - opisuje prírodu a dojmy z nej
4. ľúbostná - o láske
5. reflexívna - uvažuje, premýšľa
lyrizovaná próza -literárny smer 20.storčia
znaky:
-dej, ale aj pocitovosť, nálady, predstavy, myšlienky
-poetický rytmus viet
-básnické trópy
-rozprávkové motívy
-motívy prírody
magické (čarovné čísla) -často sa vyskytujú v rozprávkach, napr. 3, 6, 9
metafora -vzniká prenášaním vlastnosti na základe vonkajšej podobnosti
-napr. pole jedna živá tvár
modlitba -náboženská skladba, autor sa obracia k Bohu s prosbou o splnenie žiadosti alebo s poďakovaním
monológ -prehovor jednej postavy
muzikál -žáner hudobného divadla
-spája text, hudbu, spev, tanec
národná literatúra -súhrn diel autorov jedného národa (napr. slovenská literatúra)
náučná literatúra -texty o vedeckých objavoch a historických faktoch
-prvoradá je poznávacia funkcia - oboznamuje a sprostredkováva poznatky
-ale má aj estetickú funkciu - vyvoláva umelecký zážitok, lebo používa aj umelecké jazykové prostriedky
nonsens -nezmysel v literatúre
- Lewis Carroll, Miroslav Válek, Ľubomír Feldek, Daniel Hevier, Tomáš Janovic, Štefan Žáry
novela -epický žáner stredného rozsahu
-dej odráža všedný život
-zobrazuje jeden príbeh, udalosť
-menej postáv
-výrazný záver
obsah literárneho diela tvoria ho:
a. hlavná myšlienka (pointa) - posolstvo, zámer, odkaz autora, čo chcel v texte vyjadriť
b. téma - o čom je text
óda -báseň, ktorá vyjadruje obdiv, oslavu k nejakej téme (národ, sloboda, príroda, mladosť)
-vyznačuje sa nadnesenosťou a pátosom
odborný, náučný štýl -jasné, presné, zrozumiteľné vyjadrovanie, odborné slová
paródia -komická, satirická napodobenina iného literárneho diela (napodobňuje sa obsah a forma), ale často sa zveličuje
-cieľom je pôsobiť humorne alebo zosmiešniť pôvodné dielo
pásmo rozprávača
pásmo postáv
1. pásmo rozprávača - text rozpráva rozprávač, on je nositeľom rozprávania
a. ja-rozprávanie (priame rozprávanie) - autor sa stotožňuje s niektorou postavou, je prítomný v príbehu (1. osoba)
b. je-rozprávanie (autorské rozprávanie) - rozprávanie v 3. osobe

2. pásmo postáv - priama reč postáv
a. monológ - prehovor jednej postavy
b. dialóg - rozhovor viacerých postáv - tvoria ho repliky (prehovory) postáv
personifikácia (zosobnenie) -prenáša (pripisuje) ľudské vlastnosti neživým predmetom a javom
-napr. vietor spieval
pieseň -spája poéziu a hudbu má znaky poézie
-strofy, rým, rytmus, refrén, metafory, epitetá atď.
počítačová hra -audio-vizuálny charakter
-oproti iným žánrom umožňuje aktívne zapojenie prijímateľa do deja - interaktivita
-druhy: adventura (dobrodružstvo, riešenie rôznych úloh), simulácia, stratégia, logické, športové hry atď.
poézia -viazaná umelecká reč (text) vo veršoch (báseň)
populárna literatúra -zameraná na neobyčajné osudy a hrdinstvá
-senzačnosť, dejovosť, emocionálnosť
populárna pieseň -určená širokým vrstvám obyvateľstva
-vyjadruje pocity a vkus príslušnej generácie
-podlieha móde
-autormi sú textári a hudobní skladatelia
porekadlo -vyjadruje múdrosť, skúsenosť, ale nemá poučný význam
povesť -epické rozprávanie
-môže byť prozaická, ale aj veršovaná
-majú skutočný základ (udalosť, osobnosť, miesto a pod.)
-často veľa neskutočných, fantastických javov, nadprirodzených bytostí a schopností

druhy:
1. historické - významné udalosti a osobnosti z histórie
2. miestne - príbeh spojený s určitým zaujímavým miestom
3. heraldické - vysvetľujú pôvod znaku, erbu

-bylina - ruská ľudová povesť o moci a sláve starej Rusi a bohatieroch
poviedka -zachytáva jednu udalosť zo života, vystupuje menej postáv

-historická poviedka - dôraz sa kladie na medziľudské vzťahy, konflikty, ktoré sú zasadené do historického prostredia
pranostika -predpovedajú javy (počasie) na základe dlhého pozorovania prírody
presah -nezhoda medzi rytmickým a vetným členením veršov (väčšinou, keď veta presahuje do ďalšieho verša)

-opakom presahu je slabičný verš (verš = veta)
príležitostná báseň -vznikla ako reakcia na nejakú výnimočnú udalosť
prirovnanie -porovnáva dve veci pomocou spoločnej vlastnosti a vyzdvihuje tak porovnávanú vlastnosť
-porovnávacie spojky ako, sťa, jak, ani
-napr. (človek) mocný ani dub
príslovie -krátky ľudový výrok s mravným ponaučením
prostredie -miesto, kde sa odohráva dej
próza -súvislý, neveršovaný (neviazaný) text
reč postáv -hovoria postavy v monológoch a dialógoch
relácia -časť televízneho alebo rozhlasového programu
-má podobu správy, oznámenia, predstavenia a pod.
-obsah je utvorený podľa jej cieľa (zábavná, poučná, súťažná, súťažnozábavná...)
reportáž -epický žáner
-autor sa pridŕža faktov, ale ich aj hodnotí
-je subjektívna - vlastný názor autora
-využíva štylisticky príznakové slová
režisér -nacvičuje hranie s hercami (riadi ich, ako majú hrať)
-je tvorcom koncepcie stvárnenia drámy
robinsonáda -jej témou je boj jednotlivca alebo malej skupiny o záchranu na opustenom mieste
-(podľa románu Robinson Crusoe od Daniela Defoa)
román -veľký rozsah
-množstvo postáv
-komplikovanejšie, rozvetvenejšie dejové línie

druhy:
historický román - čerpá námet z minulosti pri zobrazení jednotlivca, spoločnosti historické fakty si môže autor prispôsobiť
historicko-dobrodružný román - čerpá námet z minulosti a vyznačuje sa dobrodružným dejom
western - čerpá námet z čias osídľovania Divokého západu z prostredia Indiánov, kovbojov, hlavnou myšlienkou je boj za spravodlivosť
robinsonáda - jej témou je boj jednotlivca alebo malej skupiny o záchranu na opustenom mieste
dievčenský román - určený dievčatám hlavnou postavou je mladá hrdinka, jej citový život a konflikty v škole, rodine a pod.
biografický román - autor vychádza zo životopisných údajov o osobnosti fakty môže dopĺňať vlastnou fikciou
detektívka - kompozícia je založená na zločine a pátraní po páchateľovi, detektív rieši záhadu, tajomstvo s prekvapivým, nepravdepodobným riešením, vyšetrovateľ sa snaží odovzdať vinníka spravodlivosti

-generačný román - ak zachytáva osudy viacerých generácií v dlhšom časovom úseku
rozhlasová hra -je určená pre rozhlas
a. pôvodná rozhlasová hra - už od začiatku napísaná pre rozhlas
b. rozhlasová adaptácia - dielo, ktoré bolo dodatočne upravené pre rozhlas

-základný prostriedok je slovo (text)
-nepoužíva zrakový princíp (rozhlas nemá obraz), preto je veľmi dôležitý zvuk a zvukové efekty
rozhlasová rozprávka -chýba v nej vizuálna (zraková) stránka
- nahradia ju zvukové efekty, podrobnejšie zoznámenie s dejom, prostredím, postavami
rozprávací slohový postup -najčastejšie používaný autormi
-vyznačuje sa dejom (príbehom, udalosťou)
-nositeľom deja a napätia sú slovesá
rozprávač -nevstupuje do deja, ale ho rozpráva
rozprávanie -hovorí o skutočnej alebo vymyslenej udalosti
rozprávka -vyjadrujú túžbu po spravodlivosti a dobre
-víťazí v nich dobro nad zlom, krása nad škaredosťou

podľa autorstva:
1. ľudové - kolektívny autor (ľud), ústne podanie (zberateľ Pavol Dobšinský)
2. umelé, autorské - jeden známy autor (spisovateľ)

podľa obsahu:
1. fantastické - čarodejné postavy a predmety
2. realistické - namiesto čarovných vecí postavy používajú rozum a vtip
3. zvieracie - hrdinami sú zvieratá s ľudskými vlastnosťami

podľa formy:
1. prozaické - súvislý text
2. básnické - verše, poézia
3. dramatické - určené pre rozhlas, televíziu, rozhlas, divadlo
rým -zvuková zhoda slabík na konci veršov

typy:
1. združený - aabb
2. striedavý - abab
3. obkročný - abba
4. prerývaný - abcb
5. postupný - abcabc
rytmus -pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík
scenárista -píše scenár = prepracuje pôvodný text na dialógy a monológy postáv a doplní ich scénickými poznámkami
slabičný verš -verš sa zhoduje s vetou alebo jej časťou (opak je presah)
slang -slová, ktoré používa istá skupina ľudí s rovnakými záujmami alebo povolaním
sonet (znelka) -skladá sa zo 14 veršov, ktoré sú zoradené do dvoch 4-veršových a dvoch 3-veršových strof (4-4-3-3)
-v závere je výrazná pointa, vyvrcholenie, zhrnutie
-pochádza z antickej literatúry
stopa -rytmická jednotka vo verši
-skladá sa z niekoľkých slabík - prívučných ( _ ) alebo neprízvučných ( U )
-napr.:
daktyl=_ U U
trochej= _U
jamb= U_
strofa -skupina veršov oddelená od ďalšej strofy
svetová literatúra -súhrn diel z literatúr rôznych národov, stali spoločným majetkom celého ľudstva
sylabický veršový systém -verše majú rovnaký počet slabík (typický pre romantizmus)
symbol -vzniká na základe zaužívaného (ustáleného) označenia
 napr. srdce = láska, orol=sloboda, Tatry=Slovensko
štylistické figúry 1. slovné - sú založené na opakovaní slov
a. anafora - opakovanie slov na začiatku za sebou idúcich veršov, napr. možno mi tvojich úst sa odrieknuť//možno mi ruku nedostať//možno mi v diaľky žiaľne utieknuť...
b. epizeuxa - opakovanie slova alebo slov vo verši za sebou, napr. koho rada vidím, koho rada vidím

2. rečnícke
a. rečnícka otázka - autorova otázka, ktorá si nevyžaduje odpoveď alebo si odpovedá sám
b. rečnícke zvolanie - zvolanie autora (lyrického hrdinu)

3. zvukové
a. aliterácia - opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások, napr. Duní Dunaj a luna za lunou sa valí
televízia -audio-vizuálny charakter
-televízne vysielanie (televízny vysielač - prijímač)
-úlohy: zábava, poučenie, informácie atď.
televízna hra -audio-vizuálny (sluchovo-zrakový) žáner, dôraz je na sluchovom vnímaní textu
-domáce, rodinné príbehy
-menej postáv, ale zložitejšie, podrobnejšie charaktery
-dôraz na dialógy (text) a detaily
trópy -nepriamo označujú predmety, javy
-vznikajú prenášaním významu pomenovania z jedného javu na iný - prenesené pomenovania

a. epiteton (básnický prívlastok) - pripisuje predmetu zvláštnu vlastnosť, má citové zafarbenie
-napr. so srdcom obrodeným
b. metafora - prenesenie vlastnosti na základe vonkajšej podobnosti (more klasov)
c. personifikácia - prenesenie ľudskej vlastnosti na neživý predmet (nebo sa hnevá)
d. metonymia - prenesenie významu na základe vnútornej súvislosti
-autor za dielo (kúpiť Benku, čítať Hviezdoslava, milovať Mozarta)
-nástroj (živiť sa perom, hrať hlavou, vyberaný jazyk)
-materiál (kúpiť orech-nábytok, kúpiť norka-kožuch)
-iné súvislosti: ležať na šestke-izbe, milovať fľašku-alkohol, zjedol celý tanier-jedlo, Slovensko vyhralo-hokejisti, hrad reagoval okamžite-prezident
e. symbol - vzniká na základe zaužívaného (ustáleného) označenia, napr. srdce = láska
f. prirovnanie - porovnáva dve veci pomocou spoločnej vlastnosti a vyzdvihuje tak porovnávanú vlastnosť
-porovnávacie spojky ako, sťa, jak, ani
- napr. (človek) mocný ani dub
g. alegória - nepriamo, utajene vyjadruje určitú myšlienku
-napr. zvieratá v bájke predstavujú ľudí
tvorcovia hry -herci, režisér, scenárista, zvukári, osvetľovači, kostyméri, kulisári a iní
tvorcovia inscenácie drámy 1. dramaturg - vyberá dielo na divadelnú realizáciu
2. režisér - tvorca spôsobu stvárnenia hry
3. herci - stvárňujú postavy
4. výtvarník scény - tvorca scény (kulisy a pod.)
5. hudobný skladateľ - tvorca scénickej hudby
6. a osvetľovači, zvukári, kostyméri atď.
variácie -motívy sa opakujú s drobnými zmenami
vecná a umelecká literatúra 1. vecná literatúra - má sprostredkovať informácie, poznatky (vecnosť, presnosť)
a. odborná - veda
b. publicistická - médiá
c. administratívna - úradné písomnosti

2. umelecká literatúra - jej úlohou je estetický zážitok čitateľa
a. lyrika
b. epika
c. dráma
vedecko-fantastická literatúra -science-fiction (SCI-FI) spája súčasné poznatky z vedy a techniky s fantáziou a predstavami, ktoré sa ešte neuskutočnili
-žánre: vedecko-fantastický román (poviedka, novela)
verš -jeden riadok v básni
viazaná umelecká reč -dodržiava pravidelný rým a rytmus
video -záznam zvuku a obrazu na pamäťovom médiu (videokazeta, CD, DVD)
voľný verš -znaky:
1. nedodržiava pravidelný rým a rytmus
2. rôzna dĺžka veršov
3. rôzne umiestnenie veršov
4. rôzne typy písma

-jeho opakom je viazaný verš
zdrobnenina -vyjadruje nežný cit, kladný citový vzťah, zjemňuje význam slov
zľudovená pieseň -jej autora poznáme, vyjadruje cítenie ľudu a ľud ju prijal za svoju - zľudovela
Miloš Gábriš - http://www.slovencina.vselico.com/
Zdieľať túto stránku
URL:
BB kód:
HTML:
Facebook:


Clock
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
Podpor nás!
Info Panel
Dnes má meniny


In-počasie
Projekty
#1 Vzhľad webu (100%)
#2 Systém webu (100%)
#3 Obsah (80%)
Všetky Projekty
Toplist
TOPlist
Kto je Online
Hostí Online: 1
Členov Online: 0


Registrovaní členovia: 1,081
Najnovší člen: fernxm18
Shoutbox
Len prihlásení môžu pridať správu.

21/05/2013 09:09

16/05/2013 07:11

06/05/2013 09:05

31/03/2013 09:17

09/01/2013 22:34

Counter

MeccaPoker OnlineFootball Manager 2011888casinoBetfair casino
Design created by Look | Coded by Fofee
Theme by best-it.hostujem.sk
149,893 návštev
Powered by Fofee 2011
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.